Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

PREAMBULUM

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Hatály: 2017. JANUÁR 10.

 

PREAMBULUM

 A www.kezilabdaarena.hu (a továbbiakban: Portál) a VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9400 Sopron, Lejtő utca 10.; cégjegyzékszám: 08-06-005081; adószám: 22475413-2-08; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. A Szolgáltató a Portálon Webáruházat üzemeltet, amelyben regisztrációt követően a Fogyasztók lábbeliket és a Szolgáltató által kínált egyéb termékeket vásárolhatnak meg, illetve Hírlevelet kérhetnek.

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Portál és a Webáruház használata, a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Fogyasztó jogait és kötelezettségeit.

 

ÁLTALÁNOS ADATOK

ÁLTALÁNOS ADATOK

 A Portál üzemeltetője a VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság.

 A VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság nyilvános cégadatai:

 

                Székhely:                             9400 Sopron, Lejtő utca 10.

                Postai címe:                         9400 Sopron, Lejtő utca 10.

                Üzleti tevékenység helyének postai címe: 9400 Sopron, Lejtő utca 10.

                Cégjegyzékszám:               08-06-005081;

                Nyilvántartó:                       Győr-Moson-Sopron Megyei Törvényszék Cégbírósága

                E-mail:                                  info@kezilabdaarena.hu

                Adószám:                             22475413-2-08

                Portál címe:                         www.kezilabdaarena.hu

                Telefon:                                +36 20 7762 676

FOGALMAK

 FOGALMAK

 

Szolgáltató

VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, amely a Portált üzemelteti és a szolgáltatásokat nyújtja.

Portál

a Szolgáltató által a www.kezilabdaarena.hu  URL cím alatt üzemeltetett honlap és webáruház, amelyen keresztül a Szolgáltató a Termékek értékesítését végzi.

Fogyasztó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül értékesített termékeket megvásárolja.

Termék

a Portálon a Szolgáltató által megvételre felkínált áruk, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes áruk forgalmazását, értékesítését megszüntetni, új árukat bevezetni, meglévő árukat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan bármikor módosítani.

Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Fogyasztóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő üzenet küld a Fogyasztó Portálon megadott e-mail címére.

ÁSZF

A Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Futárszolgálat

A Szolgáltatóval szerződött azon harmadik személy, aki a Portálon a Fogyasztók által megrendelt Termékeket a Fogyasztó által megadott Szállítási címre kiszállítja a Szolgáltató nevében.

Lakcím

A természetes személy Fogyasztó lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím, nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely.

Szállítási cím

A Fogyasztó által megadott olyan cím, amelyre a Fogyasztó a Portálon megvásárolt Termékek kiszállítását kéri. A Lakcím és a Szállítási cím egymástól eltérhet.

Számlázási cím

Azon cím, amelyre a Fogyasztó a számla kiállítását kéri. A Számlázási cím a Lakcímtől és a Szállítási címtől eltérhet.

Név

A Fogyasztó személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve.

Felhasználónév

A Fogyasztó által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz, vásárláshoz és a Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges név. A Felhasználónév és a Név egymástól eltérhet.

Jelszó

A Fogyasztó által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz és vásárláshoz szükséges egyedi jelszó.

E-mail cím

A Fogyasztó által a Portálon való regisztrációhoz és a Hírlevél feliratkozáshoz megadott érvényes és létező, a Fogyasztóhoz tartozó saját, valós e-mail cím.

A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 A Szolgáltató a Portálon üzemeltetett Webáruházban kézilabda cipőket, ehhez kapcsolódó kiegészítőket és a Szolgáltató által meghatározott egyéb termékeket értékesít és Hírlevél feliratkozást tesz lehetővé. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók, a Webáruházban elérhető Termékek megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók és Termékek bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak és Termékek elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Fogyasztókat.

 A Portált minden Fogyasztó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

AZ ÁSZF HATÁLYA

AZ ÁSZF HATÁLYA

 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portálon található elektronikus Webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

 A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

REGISZTRÁCIÓ

REGISZTRÁCIÓ

 A Webáruházban történő vásárlás valamint a Hírlevél küldésre történő feliratkozás regisztrációhoz, regisztrált Fogyasztók esetén pedig a Webáruházba történő belépéshez kötött.

 Nem kötött regisztrációhoz a Portál és a Webáruház tartalmának vásárlás nélküli megtekintése.

 A Fogyasztó a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Fogyasztó a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni:

 

a) Név

b) Felhasználónév

c) E-mail cím

d) Telefonszám

e) Szállítási cím

f) Számlázási cím

g) Jelszó

 Egy E-mail cím és egy Jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

 A regisztrációkor megadott Felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Fogyasztó ilyen Felhasználónevet ad meg regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Fogyasztó regisztrációját törölje.

 Portálon minden Fogyasztó egyszer regisztrálhat. A Fogyasztó regisztrációja a Fogyasztó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a Fogyasztói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.

 A Regisztráció során a Fogyasztók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Fogyasztó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Fogyasztó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 Nem természetes személy Fogyasztó nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a Portálon regisztrálni, és ott bármely szolgáltatást igénybe venni.

 A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Fogyasztótól. A Fogyasztónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Fogyasztó valódiságát ellenőrizni.

 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fogyasztó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

 Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Fogyasztó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Fogyasztóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Fogyasztó regisztrációját törölni.

 A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A Jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Fogyasztó az új jelszó igénylése funkció igénybe vételével tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával. A Szolgáltató az új Jelszót a regisztrált e-mail címre küldi meg. Az ily módon generált jelszó ideiglenes jelszó, azt a Fogyasztó köteles a Webáruházba történő első belépés alkalmával megváltoztatni. A jelszó módosításának elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

 Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

 A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben is jogosult a Fogyasztó regisztrációját törölni.

 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Fogyasztó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

 A Fogyasztót teljes körű felelősség terheli a Portál regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Fogyasztó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a Jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

 Fogyasztó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Fogyasztó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

 A Fogyasztó nem jogosult a regisztrációját a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Fogyasztó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak az info@kezilabdaarena.hu e-mail címen, és a Szolgáltató 30 napon belül gondoskodik a Fogyasztó regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi megrendelésekre vonatkozó adatokat. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

 A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat Fogyasztó által történő elfogadása.

 Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Fogyasztó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges az e-mailben meghatározott időtartamon belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.

 Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Fogyasztóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon vagy e-mailben az Ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a Fogyasztót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.

 A regisztráció aktiválását követően a Fogyasztó a megadott Felhasználónév és jelszó megadásával léphet be a Portálra.

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

 Fogyasztók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot is.

 A nem regisztrált Fogyasztók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.

 Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 A Portálon kínált szolgáltatások vonatkozásában a Fogyasztó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.

 A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.

 Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, továbbá Termék megrendelése, vásárlása esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás.

 A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem merül fel.

A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

A vásárlás menete, a Termék kiválasztása

 A Fogyasztó a Webáruházban regisztrációt, regisztrált Fogyasztó esetében a Webáruházba történő belépést követően tud megrendelést leadni, Terméket vásárolni.

 A Fogyasztó a Webáruházban a kiválasztott és kívánt Termék kosárba helyezésével tud vásárolni és Terméket megrendelni Szolgáltatótól.

 Az egyes Termékek méretét és egyéb lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a Termék részletes tényleges tulajdonságait a Termékbe varrt címke, vagy ennek hiányában a Termékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

 A Szolgáltató felhívja a Fogyasztók figyelmét arra, hogy a Termékek speciális jellege miatt az egyes Termékek méretezése egymástól eltérhet, különböző gyártók azonosnak feltüntetett méretei különböző nagyságú Termékeket jelenthetnek. A Szolgáltató a Webáruházban a Termékek mellett feltünteti az adott termékre vonatkozó mérettáblázatot is. A Fogyasztó felelőssége a vásárlást megelőzően meggyőződni arról, hogy a mérettáblázat alapján a megvásárolni kívánt termék mérete megfelelő-e, a téves mérésből eredő hibás rendelésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Webáruházban, a Termékbe varrt címkén vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott Termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a Termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt a Terméket használatba veszi - jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruházban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a jelen ÁSZF-ben találja.

 A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, az a Termék vételárán felül fizetendő. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Termékek ára magyar forintban (Ft) áfával növelten kerül feltüntetésre.

 A Webáruházból megrendelhető Termékek árai egyoldalú változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés elküldését követően bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

 A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül csak regisztrált Fogyasztótól és csak akkor fogadja el, ha a Fogyasztó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Fogyasztó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 Megrendelés feladására a Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Fogyasztó a kiválasztott Termékeket az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba tesz” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Webáruházban található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben a Fogyasztó a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül, illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

 A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a kosárban lévő áru más számára is hozzáférhető, a vásárlási szándék csak a "Megrendelés" gomb megnyomása után válik hatályossá. Amennyiben két különböző Fogyasztó által egyszerre kerül megrendelésre ugyanazon Termék, az a Fogyasztó jogosult megvásárolni a Terméket, akinek a megrendelése a Szolgáltatóhoz hamarabb érkezett be. Az elhagyott kosarakat a Szolgáltató rendszere szabályos időközönként, automatikusan kiüríti.

 A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, amely a Fogyasztó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

A megrendelés módosítása, visszavonása

 A Fogyasztónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelés módosítására és visszavonására, törlésére a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 A megrendelés elküldését követően a Fogyasztó a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben vagy telefonszámon tudja kérni a megrendelése módosítását, amelyet a Szolgáltató saját belátása szerint teljesít. A Szolgáltató nem köteles az ilyen módosítást teljesíteni, és a módosítás teljesítésének megtagadása esetén a Fogyasztó semmilyen igénnyel nem léphet Szolgáltatóval szemben, a Fogyasztó a leszállított Terméket ebben az esetben köteles kifizetni és átvenni, elállási jogát azonban gyakorolhatja a jogszabály és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés módosítása addig kérhető, amíg a Szolgáltató a megrendelt Terméket Futárszolgálatnak kiszállításra át nem adta.A Fogyasztó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Fogyasztó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Fogyasztó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail pusztán tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Fogyasztó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Fogyasztó között.

 A Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 Ha a Fogyasztó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri az ÁFA-val növelt 25.000,- Ft összeget.

Szállítási és fizetési feltételek

 A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Fogyasztó viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül.

 A Fogyasztó az aktuális szállítás díjáról a kosárban tájékozódhat. A megrendelés Szolgáltatónak történő elküldése előtt a kosár a szállítási díj bruttó összegét is kiírja külön tételként.

 Ha egy Fogyasztótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Fogyasztó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már a Futárszolgálatnak kiszállításra átadott csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

 A szállítási díj bruttó, ÁFA összeget is magában foglaló 1500,- Ft.

 A Szolgáltató a szállítási díj egyoldalú változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban, Portálon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató ellenőrzi a megrendelés teljesíthetőségét. Amennyiben a megrendelt Termék bármilyen okból eredően a Fogyasztónak mégsem szállítható ki a jelen ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval.

 A Szolgáltató a megrendelt Termékek kiszállítását 2-10 munkanapon belül vállalja. A Szolgáltató csak magyarországi szállítási címre végez kiszállítást, külföldi címre a Szolgáltató nem szállít.

 A megrendelt Terméket a Fogyasztó előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató

TotalXXL 9400 Sopron, Győri út 1/C.

üzletében munkanapokon 9:00 –13:00 és 14:00 – 17:00 óra között és szombaton 9:00 – 13:00 óra között.

 A megrendelt Termékek fenti üzletben történő személyes átvétele esetén szállítási díj nem kerül felszámításra.

 A Webáruházban megrendelt Termékeket a Szolgáltató a Fogyasztónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 A Fogyasztó a Webáruházban megrendelt Termékek ellenértékét házhoz szállítás esetén készpénzben, utánvéttel, a Futárszolgálatnak köteles megfizetni, vagy amennyiben a Futárszolgálat biztosít helyszíni bankkártyás fizetési lehetőséget, akkor a Fogyasztó a vételárat a Futárszolgálatnál bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki, míg üzletben történő személyes átvétel esetén a vételár készpénzben fizetendő az átvétellel egyidejűleg.

 A Fogyasztó a Webáruházban megrendelt Termékek ellenértékét előre utalással is kiegyenlítheti a Szolgáltató bankszámlájára. A bankszámlaszámot a Fogyasztó e-mailben kéri a Szolgáltatótól.

 Bankkártyás fizetésre a Weboldalon keresztül nincs lehetőség.

 A Szolgáltató saját belátása szerint a Fogyasztó részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki és küldhet meg a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására az Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

 A Szolgáltató a Termék átvételekor (kivéve a személyes átvételt) a Fogyasztó részére a vásárlás igazolására papíralapú számlát ad. Azok a Fogyasztók, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyugtát az eladótól.

TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL, A VISSZAKÜLDÉS

TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL, A VISSZAKÜLDÉS FOGYASZTÓT TERHELŐ KÖLTSÉGEIRŐL

 

Elállási jog

 A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Fogyasztó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási joggal rendelkezik a Portálon keresztül megrendelt Termékek vonatkozásában.

 Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Fogyasztón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Fogyasztó értendő.

 Az elállási, felmondási jog határidejének kezdő időpontja:

▪       a Terméknek,

▪       több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek,

▪       több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

▪       ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja.

 A Fogyasztó a fenti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak, továbbá olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, így különösen fehérnemű, fürdő- és strandruházat esetén.

 

Az elállási jog gyakorlásának menete, módja

 A Fogyasztó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF-hez csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy az info@kezilabdaarena.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Fogyasztó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban és határidőben gyakorolta.

 Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 A Fogyasztó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 A Fogyasztó az elállási jogát a jelen ÁSZF-ben megjelölt, a Szolgáltató alábbi üzletében személyesen is gyakorolhatja munkanapokon 9:00 – 13:00 és 14:00 – 17:00 között és szombaton 9:00 – 13:00 között: 9400 Sopron, Győri út 1/C.

 A visszatérítés úgy történik, hogy személyesen, üzletben történő elállási jog gyakorlás esetén a Szolgáltató helyben azonnal, készpénzben téríti vissza a vásárlás teljes ellenértékét a Fogyasztónak a Termék átvétele ellenében. Az elállási jog postai küldeményben vagy e-mailben történő gyakorlása esetén a Szolgáltató a visszaküldött Termék kézhezvételét követő 14 napon belül, banki átutalással téríti vissza a Fogyasztónak a vásárlás ellenértékét, amelynek érdekében a Fogyasztó köteles az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatában bankszámlaszámát, ahova a visszatérítést kéri, feltüntetni. Amennyiben a Fogyasztó bankszámlaszámmal nem rendelkezik, vagy azt nem tünteti fel, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval a visszatérítés módjának egyeztetéséről, ilyen esetben is a visszaküldött Termék Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül sor a visszatérítésre.

 A Fogyasztót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a Fogyasztótól nem kapta vissza a megrendelt Terméket, vagy a Fogyasztó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy a Terméket a Szolgáltatónak visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 A fogyasztó elállása, illetve felmondása esetén a megrendelt és már kézhez kapott Terméket köteles legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt címére visszaküldeni, vagy a Szolgáltató fenti üzleteibe személyesen bevinni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

 A visszaküldéssel, illetve visszajuttatással járó költségek a fogyasztót terhelik. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 Ha a fogyasztó a Terméket sérülten küldi vissza, köteles a Termék kiskereskedelmi vételárát a Szolgáltatónak megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

 

Kellékszavatosság

 A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

 A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

 Nem fogyasztónak minősülő Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Termékszavatosság

 A Termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással       párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén     azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval       szemben érvényesíthető.

 

Jótállás

 A Szolgáltató jótállást nem vállal.

PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

 

 A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

 

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

Szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Lejtő utca 10.

Szolgáltató postacíme: 9400 Sopron, Lejtő utca 10.

Szolgáltató e-mail címe: info@kezilabdaarena.hu

 

 Szóbeli panasz bejelentésének módja: telefonon, a +36-20/77-626-76 telefonszámon hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 óra között.

 Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Fogyasztót tájékoztatni.

 Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Fogyasztónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

 A Fogyasztó jogosult bejegyzést tenni a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:        

Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: dr. Hajdu Klára

Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 795 950, +36 96 795 951
Telefax: +36 96 795 955
E-mail: fogyasztovedelem[kukac]gyor.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont): hétfőtől csütörtökig 9.00 – 15.00 és pénteken 9.00 – 12.00

 A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:

 Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Levelezési cím: 9001 Győr, Pf. 673.

Tel: +36 96 520 217

Fax: +36 96 520 218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap:http://www.gymskik.hu/hu/gyor-moson-sopron-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/gymskik- mellett-mukodo-bekelteto-testulet-8676

 Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

 Amennyiben a Fogyasztó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:


Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680
e-mail cím: info@nmhh.hu

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

 

 A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a kezilabdaarena elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

 A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

 A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

 A Fogyasztó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.

 A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

 A Fogyasztó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 

 A Portálon megjelenő KézilabdaAréna (kezilabdaarena) megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 A Fogyasztó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Fogyasztónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Fogyasztót terheli.

 A Fogyasztó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

 A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Fogyasztó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Fogyasztó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

 A Fogyasztó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Fogyasztó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

 A Fogyasztó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Fogyasztó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Fogyasztó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

 A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért. A Portálon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Fogyasztónál vagy bármely harmadik személynél a Fogyasztó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Fogyasztó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Fogyasztó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Fogyasztó tartozik felelősséggel.

 Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Fogyasztónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

 Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

 Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Fogyasztó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

 Amennyiben a Fogyasztót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Fogyasztó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Fogyasztó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

 Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Fogyasztó Portál szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges Felhasználónevét vagy Jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Fogyasztó elveszítette.

 A Fogyasztó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A PORTÁL KARBANTARTÁSA

A PORTÁL KARBANTARTÁSA

 

 A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan: 

- a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

- a technológia lényeges változása;

- jogszabályváltozás;

- a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

 Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Fogyasztókat oly módon, hogy a Fogyasztó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Fogyasztót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Fogyasztó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

 Amennyiben a Fogyasztó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Fogyasztó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

 Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 A Szolgáltató jogosult a Fogyasztóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 Szolgáltató jogosult a Fogyasztóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Fogyasztó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

 Ha a Fogyasztó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Fogyasztó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Fogyasztó által okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a Fogyasztó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

 A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejövő szerződésnek. Az ÁSZF elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

 A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

 Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni: 

a)      futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b)      légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c)      elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

 

Sopron, 2017. január 10.

ADATVÉDELMI ÉS COOKIE KEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS COOKIE KEZELÉSI SZABÁLYZAT

  

A VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9400 Sopron, Lejtő utca 10. ;  cégjegyzékszám: 08-06-005081; adószám: 22475413-2-08; a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti a www.kezilabdaarena.hu internetes honlapot és az azon működő webáruházat (a továbbiakban: Honlap és Webáruház, együttesen: Portál) és nyújtja a Portálon elérhető szolgáltatásokat és értékesíti a Portálon keresztül a Termékeket.

 

A Szolgáltató az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető szolgáltatásokra és Termék vásárlásra vonatkozó Adatvédelmi és Cookie kezelési Szabályzatát.

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat a Portálra vonatkozó Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

 

FOGALMAK

 

Szolgáltató

VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, amely a Portált üzemelteti és a Szolgáltatásokat nyújtja.

Portál

a Szolgáltató által a www.kezilabdaarena.hu URL cím alatt üzemeltetett honlap és webáruház, amelyen keresztül a Szolgáltató a Termékek értékesítését végzi.

Fogyasztó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül értékesített termékeket megvásárolja.

Termék

a Portálon a Szolgáltató által megvételre felkínált áruk, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes áruk forgalmazását, értékesítését megszüntetni, új árukat bevezetni, meglévő árukat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, módosítani.

Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Fogyasztóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő üzenetet küld a Fogyasztó Portálon megadott e-mail címére.

ÁSZF

A Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Futárszolgálat

A Szolgáltatóval szerződött azon harmadik személy, aki a Portálon a Fogyasztók által megrendelt Termékeket a Fogyasztó által megadott Szállítási címre kiszállítja a Szolgáltató nevében.

Lakcím

A természetes személy Fogyasztó lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím, nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely.

Szállítási cím

A Fogyasztó által megadott olyan cím, amelyre a Fogyasztó a Portálon megvásárolt Termékek kiszállítását kéri. A Lakcím és a Szállítási cím egymástól eltérhet.

Számlázási cím

Azon cím, amelyre a Fogyasztó a számla kiállítását kéri. A Számlázási cím a Lakcímtől és a Szállítási címtől eltérhet.

Név

A Fogyasztó személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve

Felhasználónév

A Fogyasztó által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz, vásárláshoz és a Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges név. A Felhasználónév és a Név egymástól eltérhet.

Jelszó

A Fogyasztó által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz és vásárláshoz szükséges egyedi jelszó.

E-mail cím

A Fogyasztó által a Portálon való regisztrációhoz és a Hírlevél feliratkozáshoz megadott érvényes és létező, a Fogyasztóhoz tartozó saját, valós e-mail cím.

Adatkezelő

A szolgáltató.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 A Fogyasztók, akik a Portál valamely olyan szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek. Az adatok megadása, illetve a szolgáltatások igénybevétele automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának és a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. Ezen szabály alól kivételt képez a Hírlevélre történő feliratkozás, amely esetében a Fogyasztó külön kifejezett hozzájárulást ad adatai kezeléséhez.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

 A jelen Adatvédelmi Szabályzat a természetes személy Fogyasztók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.

 

Kezelt adatok köre

 A Szolgáltató a természetes személy Fogyasztók alábbi adatait kezeli:

 A Portálon történő regisztráció során gyűjtött és kezelt adatok:

 Kötelezően megadandó adatok:

-          Név

-          Felhasználónév

-          E-mail cím

-          Telefonszám

-          Szállítási cím

-          Számlázási cím

 A Hírlevélre történő feliratkozáskor megadandó adatok:

-          Név

-          E-mail cím

 

  Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a Fogyasztó által megadott adatok.

  Automatikusan gyűjtött adatok: a Fogyasztó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

 

Automatikusan rögzítésre kerül továbbá a Portál látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztráció, Hírlevél feliratkozás) ideje, valamint a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Portál szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal együtt.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Fogyasztó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes Fogyasztói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

 

 A kezelt személyes adatok körét a szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

 

Az adatok megadásával kapcsolatos felelősség

 A Fogyasztók kötelesek adataikat a valóságnak és természetes személy Fogyasztók esetén érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Fogyasztó esetében a rá vonatkozó közhiteles nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

 Nem természetes személy Fogyasztó nevében csak a Fogyasztó szervezet képviseletében jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a Portálon bármely szolgáltatást igénybe venni.

 A Szolgáltató kizárja felelősségét a téves, hibás vagy hamis adatok vagy E-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Fogyasztótól. A Fogyasztónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Fogyasztó adatainak valódiságát ellenőrizni.

 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fogyasztó adatmegadását, azzal való regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

 Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Fogyasztó a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Fogyasztó regisztrációját és adatait törölni és a Fogyasztónak történő szolgáltatás nyújtást megszüntetni.

 A Portálon megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek.

 Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon keresztül a Szolgáltatások igénybe vételéhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

 A Szolgáltató akkor is jogosult a Fogyasztó adatait törölni, ha:

a) a Fogyasztó jelen Adatvédelmi Szabályzat vagy az ÁFF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Portált vagy a szolgáltatásokat;

b) a Fogyasztó a Portálon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Portált, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen Termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

c) a Fogyasztó a Portált, illetve a szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

d) a Fogyasztó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Portál módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését;

e) a Fogyasztó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Portál üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

f) ha a fentiek bármelyikének gyanúja felmerül.

 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Fogyasztó IP címéről érkező ismételt regisztrációt, Portál használatot megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a szolgáltatásnyújtást a jövőben megtagadja.

 A Fogyasztót teljes körű felelősség terheli a Portálon megadott E-mail címmel, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Fogyasztó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

 Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Fogyasztó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

 Amennyiben a Fogyasztó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi személyként regisztrál a Portálra, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a regisztrációról értesítést küldjön.

 A Fogyasztó regisztrációjára, valamint megrendeléseire vonatkozóan bármikor bármilyen jellegű adatot kérhet a Szolgáltatótól – amennyiben a kért adatot a Portál felületén közvetlenül nem találja, úgy írásban előterjesztett kérésére a kért adatról a Szolgáltató információt szolgáltat.

 

Adatkezelés jogalapja

 Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Fogyasztók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Fogyasztó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Fogyasztók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Fogyasztó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Fogyasztó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

 

Adatkezelés célja

 A Szolgáltató a személyes adatokat az alábbi célból kezeli:

a)    Portálon elérhető szolgáltatások igénybe vétele

b)   Fogyasztó azonosítása

c)    a Portál és az azon elérhető szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

d)   Szolgáltató és a Fogyasztó közötti kommunikáció biztosítása

e)    Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

f)    Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások, piackutatás készítése,

g)    Fogyasztónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Fogyasztó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,

h)   Fogyasztónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Fogyasztó Portálon megadott E-mail címére,

i)     Fogyasztónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Fogyasztó Portálon megadott e-mail címére,

j)      Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,

k)    promóciós játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók).

 

 Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

 

A fenti g) pont szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Fogyasztó a Portálon az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Portálon megadott E-mail címére történő megküldését és E-mail címe ezen célból történő kezelését. A Fogyasztó a Hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a Hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az E-mail cím Hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Fogyasztó ne kapjon Hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

 

A fenti g) pont nem foglalja magában a fenti h) pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Fogyasztó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Portálon regisztrált E-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, technikai, műszaki állapotával, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az Adatvédelmi Szabályzat módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

 

Adattovábbítás

 Termék Portálon keresztül történő megrendelése és vásárlása esetén a Szolgáltató továbbítja a Fogyasztó Nevét, a Fogyasztó által megrendelt Termékek listáját, a Fogyasztó által megadott Szállítási címet és a Fogyasztó által fizetendő vételárat a Terméket a Fogyasztónak kiszállító Futárszolgálatnak.

 A Fogyasztó a Portál használatával és a jelen Adatvédelmi Szabályzat regisztráció során történő elfogadásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja a fenti adattovábbításhoz.

 

Adatkezelés időtartama

 

Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

 A Szolgáltató a Fogyasztó által megadott személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve addig kezeli, amíg a Fogyasztó az adatok törlését vagy az adatkezelés megszüntetését nem kéri a Szolgáltatótól. 

 A Szolgáltató a Fogyasztó által történő vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a számviteli  kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli, azt követően az adatok törlésre kerülhetnek.

 

Hírlevél küldés céljából kezelt adatok

 A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Fogyasztó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (Hírlevél küldés) céljából.

 A Portál egyes szolgáltatásainak megszűnése, valamely nyereményjáték lezárulta nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (Hírlevél) küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként külön-külön szükséges visszavonni.

 

Ügyfélszolgálatnak megadott személyes adatok

 A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

 A Fogyasztó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott személyek jogosultak.

 

Jogorvoslatok

 A Fogyasztó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál: 

a)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

b)   személyes adatai helyesbítését;

c)    személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 A Fogyasztó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Győr-Moson-Sopron Megyei Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) fordulhat.

 A megadott adatok módosítását a Fogyasztó az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mailben tudja kérni a Szolgáltatótól.

 A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez (Hírlevél küldéshez) adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található „leiratkozás” link útján, vagy az ügyfélszolgálati e-mail címre küldött üzenettel vonható vissza.

 A Fogyasztó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha:

a)    kezelése jogellenes;

b)   az adatkezelés célja megszűnt;

c)    az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

d)   azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

e)    az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Fogyasztó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Fogyasztó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

 A Fogyasztó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Portál szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az Ügyfélszolgálat ÁSZF-ben megjelölt e-mail címén vagy telefonszámán.

 

A Szolgáltató a Fogyasztó kérelmére tájékoztatást ad a Fogyasztóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

 

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 A korábban a Szolgáltató részére megadott E-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Fogyasztótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Fogyasztó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta személyazonosságát. Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Fogyasztó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

 A Fogyasztó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának az Ügyfélszolgálat ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére történő megküldésével a Fogyasztó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Fogyasztóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Fogyasztóra vonatkozó adatok törlését.

 

Adatbiztonság

 A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Fogyasztók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

 A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Fogyasztó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

 Amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Fogyasztót értesíteni. A Fogyasztó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

 Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Fogyasztót ért semmilyen kárért.

 

Cookie

 A Szolgáltató cookie-kat (magyarul sütiket) és hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a Fogyasztók azonosítását, felismerését a Portál szolgáltatásainak használata során, lehetővé tegye a Szolgáltatónak, hogy megismerje a Fogyasztók érdeklődési körét a szolgáltatásokkal és a Portállal kapcsolatban, javítsa a Fogyasztói élményt, növelje a Portál biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyen közzé. A Fogyasztó a cookie -kat a böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja kontrollálni.

 A Portál meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során a Szolgáltató cookie-kat helyez el a Fogyasztó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően.

 Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Fogyasztó eszközére küld a Szolgáltató a Szolgáltató szerveréről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Fogyasztó mikor jelentkezett be utoljára a Portálra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Fogyasztónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Fogyasztói élményt a Portál használata során és a Fogyasztó személyes szükségleteit fejezik ki.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja: 

a)      Hitelesítés: ha a Fogyasztó bejelentkezett a Portálra, a cookie-k segítenek a Szolgáltatónak, hogy megmutassa a Fogyasztónak a helyes információkat és személyre szabja a Fogyasztói élményt.

b)      Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő és az ÁFF-be ütköző magatartások észlelésében.

c)      Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Fogyasztó melyik nyelvet preferálja, mik a Fogyasztó kommunikációs preferenciái, segítenek a Fogyasztónak formanyomtatványok kitöltésében a Portálon, könnyebbé téve azokat.

d)      Hirdetés: a Szolgáltató cookie-kat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Fogyasztónak a releváns hirdetéseket a Portálon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Fogyasztók, akik láttak egy reklámot a Portálon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Portálon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Fogyasztó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Fogyasztónak a Portálon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Fogyasztó meglátogatta a partner honlapját.

e)      Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookie-k segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Portál. Olyan cookie-kat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Portált, a termékeket, funkciókat, Szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Fogyasztó belép a Portálra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Fogyasztó számítógépe vagy mobileszköze.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai: 

a)      analitika, követő cookie-k;

b)      munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Portálon vagy egy böngésző munkamenet) tart;

c)      állandó cookie-k: segítenek a Fogyasztót létező Fogyasztóként felismerni, így könnyebb a Portálra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Fogyasztó bejelentkezik, az állandó cookie a Fogyasztó böngészőjében marad és a Portál azt olvasni tudja, amikor a Fogyasztó visszatér a Portálra.

 Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Fogyasztó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Fogyasztó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Fogyasztó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Portál néhány funkciója nem lesz használható.

 Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

 Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Portálon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Fogyasztó eszközén.

 A Fogyasztók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-k használatát.

 A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookie-jainak a letiltására is.

 

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

 A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Fogyasztók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Fogyasztó korlátozza a Portált a cookie használatában, az ronthatja a Fogyasztói élményt, mivel az nem kerül többé a Fogyasztóra személyre szabásra. A Fogyasztó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

 

Ha a Fogyasztó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Portált, a Fogyasztó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Fogyasztó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookie-t helyez el a Fogyasztó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookie-kat akkor, amikor a Fogyasztó következő alkalommal meglátogatja a Portált. Ha a Fogyasztó nem kíván cookie-kat kapni, a Fogyasztó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Fogyasztó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Portált, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Fogyasztó a Portálon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Portál cookie-k nélkül nem működik megfelelően.

 

A cookie-król való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedia.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

 

Külső közvetítő szolgáltatók

 A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

 A Szolgáltató a Szolgáltató Facebook oldalán elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a Fogyasztó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Szabályzat megfelelően irányadó a Szolgáltató adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók.

 Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között az alkalmazás menüpontban (https://www.facebook.com/settings?tab=applications) kezdeményezhető.

 A Szolgáltató saját Facebook oldalán elérhető nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

 A Szolgáltató valamely Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

 A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

 Amennyiben a Fogyasztó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Fogyasztó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

 

  Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Portálon való regisztrációját megszüntetni.

 

Sopron, 2017. január 10.

Gyakran ismételt kérdések

1. Hogyan tudok rendelni?

- Az oldalunkon található valamennyi terméket megrendelheted. Válaszd ki, mi az ami tetszik, majd pedig tedd a "kosárba " amit meg szeretnél vásárolni. Ezután kövesd az utasításokat, így tudod a rendelésedet véglegesíteni. Rendelni csak regisztrált tagként tudsz. Regisztráció nélkül nem tudsz vásárolni a webshopban.

 

2. Bármikor rendelhetek?

- Igen, rendszerünk a hét minden napján 0-24-ig fogadja a rendeléseket.

 

3. Van boltotok vagy katalógusotok? Ki üzemelteti a webshopot?

-  Üzletünk Sopronban, a Győri út 1/C. szám alatt található.

Az üzletet és a webshopot a Végletek Bt. üzemelteti.
Adószám: 22475413-2-08.

 

4. Hétvégén is van kiszállítás?

- Nem, a csomagokat csak hétköznap tudjuk eljuttatni nektek.

 

5. Nekem kell fizetni a szállítási költséget?

- Igen, erről bővebben az Információk menüpontban.

 

6. Mikor kell fizetni? Fizetési módok?

- Fizetni a csomag átvételekor a szállítónak kell. Jelenleg utánvéttel és pénz előre bankszámlára történő elutalásával tudsz fizetni.

 

7. Ha egyszer már kitöltöttem a címjegyzéket, az megmarad a későbbiekben?

- Igen, a rendszer elmenti a címedet, de többet is fel tudsz venni egyszerre és rendeléskor választhatsz, hogy melyik címedre kéred a csomagot.

 

8. Mekkora méret kell nekem?

- Írj egy e-mailt a méreteiddel, megpróbálunk segíteni.

 

9. Szükségem van további információra a termékkel kapcsolatosan. Tudtok segíteni?

- Írj egy e-mailt, megpróbálunk segíteni.

 

10. Visszamondhatom/módosíthatom a rendelésemet?

- Attól függ, hol tart a rendelésed. Be tudsz lépni a korábbi megrendeléseidbe az oldalon, ott meg tudod nézni hol tart a rendelésed. Ha még nem küldtük el, akkor keress minket valamelyik elérhetőségünkön, és le tudod mondani vagy módosítani tudod a rendelést.

 

11. Ki szeretnék cserélni/vissza szeretnék küldeni egy terméket. Mi a teendő?

- Minden vevőnek a vásárlástól (átvételtől) számított 14 munkanapon belül elállási joga van, indoklás nélkül.
Az elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie. Elállási jog gyakorlása esetében követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő káraink megtérítését a vásárlótól.
Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, legkésőbb az áru megérkezését követő 14 napon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.
A visszatérítés a szállítási költségekre is vonatkozik!

Postai visszaküldés esetén a terméket az alábbi címre várjuk:
Végletek Bt
9400 Sopron Győri út 1/C. (TOTAL XXL)

Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen visszajuttatni, a cég nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelözően keletkezett, a termékre 14 munkanapos cserelehetőséget biztosítunk.
Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

  

12. Csere és visszaküldés esetén ki fizeti a visszaszállítási postaköltséget?

- Ez minden esetben a vásárló költsége, a visszaszállítási költséget nem térítjük vissza. Csere esetén viszont a kicserélt árut ingyenesen szállítjuk ki a kért címre. Ez egyszeri cserére vonatkozik, egy termék többszöri cseréje esetén a szállítási költséget kiszámlázzuk.

 

Jelenleg a webshop csak magyar nyelven működik, így minden funkciója csak magyar nyelven érhető el.

Postai visszaküldés esetén a terméket az alábbi címre várjuk:
Végletek Bt
9400 Sopron Győri út 1/C. (TOTAL XXL)

A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat. 

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek. 

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el, ahol az elérhető méreteket legördülő menüben tekintheti meg. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Csak eredeti csomagolásban, eredeti állapotban, hiánytalanul visszaszolgáltatott termék esetén illeti meg Vásárlót az elállás joga! Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE KLIKKELVE tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama minden esetben a törvényben előírt időtartam. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Adatvédelemi nyilatkozat

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.


Webáruház készítés